Logotyp

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – względem klientów i kontrahentów

rozszerzonazgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…)  zwanym dalej RODO

informujemy, że:

1.  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fristom Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Sicienko, adres: ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko.

2.   W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych  na adres email: 
iod@fristom.com.pl.

3.   Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)    podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, przesłanie korespondencji w sprawie uzgodnień warunków umowy itd. – na podstawie art.6   ust.1 lit. b) RODO;

b)   realizowanie umów zawieranych z Administratorem na produkty i usługi firmy FRISTOM
– na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 

c)    wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. wystawienie faktury, 
sporządzanie i przechowywanie dokumentacji księgowej – na podstawie art.6 ust. 1 lit c) RODO;

d)   oferowanie przez Administratora produktów i usług własnych bezpośrednio (tzw. marketing bezpośredni), w tym dobieranie ich  pod kątem Pani/Pana potrzeb – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;

e)    ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych wyżej:

a)      przez okres 6 miesięcy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy;

b)      przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji umowy;

c)       przez czas, jaki nakazują Administratorowi przepisy m.in. art. 86 §1 Ordynacji podatkowej;

d)      do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 
   lub do momentu ustalenia, że dane są nieaktualne;

e)      przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń + 1 rok od końca roku, w którym umowa
  wygasła na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia.

5.  Jeśli nawiązała Pani/Pan kontakt z naszym przedstawicielem –  pracownikiem naszej  firmy to Pani/Pan dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie przekazanych nam informacji. 

       Jeśli nie nawiązywała Pani/Pan z nami kontaktu wówczas Pani/Pana dane  pozyskaliśmy z Państwa strony
       internetowej lub z innych  legalnych rejestrów (m.in. CEIDG, KRS) .

      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedłożenia oferty lub zawarcia umowy o współpracy.

6 W razie takiej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom podatkowym oraz podmiotom z którymi FRISTOM ma zawarte umowy o świadczenie usług (np. firmy informatyczne, firmy certyfikujące, biegły rewident).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, otrzymania ich kopii, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – zgodnie z art.17 RODO.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt.3 lit.d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9.  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Fristom

FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych tradycjach, zajmująca się produkcją oświetlenia i wiązek elektrycznych dla branży Automotive. Początki działalności Firmy sięgają wcześniejszego pokolenia a pod obecną nazwą „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.” działa na rynku już od 1995 roku. Dostarczamy lampy LED i żarówkowe do samochodów, maszyn i pojazdów rożnych marek. Współpracujemy z producentami oraz hurtownikami.

Kontakt

ul. Przemysłowa 5,
86-014 Sicienko
woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Pełny kontakt

Obserwuj nas