O firmie

FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych tradycjach, zajmująca się produkcją oświetlenia i wiązek elektrycznych dla branży Automotive. Początki działalności Firmy sięgają wcześniejszego pokolenia a pod obecną nazwą „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. działa na rynku już od 1995 roku. Z upływem czasu stale doskonaliliśmy jakość naszych wyrobów, powiększaliśmy asortyment i zasięg sprzedaży. Wszelkie podejmowane przez nas działania wykonujemy z pasją. Naszym nadrzędnym celem jest kompleksowa obsługa i zadowolenie Klientów poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie na rynek lamp o najwyższej jakości.

Odbiorcami naszych wyrobów są hurtownie, sieci dystrybucyjne jak i producenci przyczep oraz naczep w kraju i za granicą. Motto jakie nam przyświeca to

„WYSOKA JAKOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ I PEŁNE ZADOWOLENIE KLIENTA”.

Ogólne zasady współpracy handlowej obowiązujące w firmie FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

 • Dokumenty
  Przy rozpoczęciu współpracy niezbędne jest przesłanie (fax lub e-mail) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP. Pierwsze zakupy realizowane są przy dokonaniu płatności gotówką.
 • Zamówienia
  Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej lub e-mail: zamowienia@fristom.com.pl, opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych, oraz zawierać:
  • dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego,
  • nazwę produktu (kod ID) i zamawianą ilość (szt.),
  • miejsce i adres dostawy.
  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienia.
 • Transport i dostawy

  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zapewnia w przypadku jednorazowego zakupu powyżej kwoty 1000 PLN netto wysyłkę GRATIS!!! (bez względu na miejsce dostawy na terenie Polski). Przy zamówieniach poniżej minimum logistycznego (kwota 1000 PLN netto), realizowanych z wykorzystaniem usług firm spedycyjnych Odbiorca zobligowany jest do pokrycia kosztów dostawy (ok. 15 PLN netto za każdą paczkę do 30 kg). Koszty wynikające z ewentualnych szkód powstałych w wyniku niewłaściwego rozładunku towarów (materiałów) ponosi strona, która rozładunek organizowała. Odbiór towarów (materiałów) musi być potwierdzony przez Odbiorcę datą i czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (dokument firmy spedycyjnej). Termin realizacji wysyłki towarów, które są dostępne na magazynie firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. W pozostałych przypadkach dostawy realizowane są w terminach uzgadnianych indywidualnie.

 • Cennik
  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Rabaty uzależnione są od wielkości zakupów i są indywidualnie ustalane z Klientem. Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania Klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

   
 • Płatności
  Pierwsze zakupy Klienta realizowane są po dokonaniu płatności gotówkowej. Istnieje możliwość płatności gotówką w kasie firmy. Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami i odbywa się po indywidualnych ustaleniach z Działem Sprzedaży. Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym na fakturze firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku nieterminowego regulowania płatności firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności lub kwoty przyznanego limitu (kredytu kupieckiego). Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usług biura windykacji. 
  NUMERY KONT BANKOWYCH
  ING Bank Śląski O/Bydgoszcz
  Nr Konta (PLN) : 10 1050 1139 1000 0022 9426 3807
  Nr Konta (EUR) : 33 1050 1139 1000 0022 9428 6576
  Nr Konta (USD) : 54 1050 1139 1000 0022 9428 6683
  SWIFT CODE : INGBPLPW 
   
 • Reklamacje
  W zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dział Kontroli Jakości firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
   Zastrzeżenie własności: dostarczony materiał pozostaje własnością firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. do momentu całkowitego uregulowania rachunku. W przypadku, gdy dostarczony materiał został sprzedany dalej lub wykorzystany, Klient nieodwołalnie zaoferuje nam cesję należności przysługujących mu z tytułu sprzedaży bądź wykorzystania materiału. Cesja nabiera ważności w momencie akceptacji jej przez firmę FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k..
 • Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualnie spory, które mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k..
Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.