Monitoring Wizyjny

„RODO - Monitoring wizyjny”.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…) zwanym dalej RODO  informujemy, iż administratorem Pani / Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Fristom Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Sicienku adres: ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z art.6 lit f rozporządzenia RODO – tj. ochroną mienia,  ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa a także bezpieczeństwo pracowników i innych osób, w tym gości przebywających na terenie należącym do FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. i objętym systemem monitoringu wizyjnego. W razie takiej konieczności, Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez osobę trzecią). Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania danych a także prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.  Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku będą przechowywane przez okres do 30 dni kalendarzowych chyba, że doszło do incydentu a zabezpieczenie nagrania lub jego części jest niezbędne do celów dowodowych.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@fristom.com.pl

 

Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.