Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – względem klientów i kontrahentów

rozszerzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych(…)  zwanym dalej RODO

informujemy, że:

1.  Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fristom Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Sicienko, adres: ul. Przemysłowa 5, 86-014 Sicienko.

2.   W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych  na adres email:
iod@fristom.com.pl.

3.   Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)    podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, przesłanie korespondencji w sprawie uzgodnień warunków umowy itd. – na podstawie art.6   ust.1 lit. b) RODO;

b)   realizowanie umów zawieranych z Administratorem na produkty i usługi firmy FRISTOM
– na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 

c)    wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. wystawienie faktury,
sporządzanie i przechowywanie dokumentacji księgowej – na podstawie art.6 ust. 1 lit c) RODO;

d)   oferowanie przez Administratora produktów i usług własnych bezpośrednio (tzw. marketing bezpośredni), w tym dobieranie ich  pod kątem Pani/Pana potrzeb – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;

e)    ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wymienionych wyżej:

a)      przez okres 6 miesięcy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy;

b)      przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji umowy;

c)       przez czas, jaki nakazują Administratorowi przepisy m.in. art. 86 §1 Ordynacji podatkowej;

d)      do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
   lub do momentu ustalenia, że dane są nieaktualne;

e)      przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń + 1 rok od końca roku, w którym umowa
  wygasła na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia.

5.  Jeśli nawiązała Pani/Pan kontakt z naszym przedstawicielem -  pracownikiem naszej  firmy to Pani/Pan dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie przekazanych nam informacji. 

       Jeśli nie nawiązywała Pani/Pan z nami kontaktu wówczas Pani/Pana dane  pozyskaliśmy z Państwa strony
       internetowej lub z innych  legalnych rejestrów (m.in. CEIDG, KRS) .

      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przedłożenia oferty lub zawarcia umowy o współpracy.

6 W razie takiej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom podatkowym oraz podmiotom z którymi FRISTOM ma zawarte umowy o świadczenie usług (np. firmy informatyczne, firmy certyfikujące, biegły rewident).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, otrzymania ich kopii, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania a także ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – zgodnie z art.17 RODO.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt.3 lit.d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9.  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.